Звіт

директора Киданівського НВК

«ЗОШ І-ІІ ст.-дитсадок»

Мохи Олени Олександрівни

за 2015-2016 навчальний рік

Вступ

            У 2015-2016 навчальному році роботу НВК було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну освіту»  (зі змінами), Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» положень Національної доктрини розвитку освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію комплексної програми розвитку освіти, державних регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативно-правових документів у галузі загальної середньої освіти.

            Головним завданням соціально-економічної політики України в галузі освіти є модернізація начально-виховного процесу з метою досягнення нової якості загальної освіти. Завдання школи – створити такі передумови, які б давали можливість навчати дітей якісно і цікаво, забезпечували розвиток творчої особистості.

Практична діяльність у 2015-2016 н.р. була побудована згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

-   статут НВК ;

-    правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового   колективу.

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів та вихованців у НВК, Конвенції ООН "Про права дитини".

Система методичної роботи у 2015-2016 навчальному році передбачала :

       аналітико-прогностичну діяльність;

       навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

       удосконалення  методичної  майстерності та культури    педагогіч­них працівників;

       залучення вчителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності.

Виконання річного плану

 

            Основна мета діяльності педагогічного колективу Киданівського НВК – виховання всебічної творчої особистості, як найвищої цінності суспільства, громадянина, здатного до здійснення свідомого суспільного вибору. Виходячи з цього, відповідно до річного плану роботи школи, педагогічний колектив продовжував роботу над методичною проблемою закладу: « Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів у процесі навчання і виховання».

         2015-2016 н.р. – ІV етап (практичне дослідження проблеми) «Розвиток і самореалізація особистості вчителя, вихователя, учня та вихованця». Адміністрація та педагогічний колектив НВК спрямовували всі напрямки внутрішкільної методичної роботи на вдосконалення системи роботи  над науково – методичною проблемою, на розвиток творчого потенціалу вчителя.

            Інтеграція України до світового й європейського простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, дотримання права на рівний доступ до освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно-зорієнтований компетентнісний підходи, покликані підготувати, виховати творчу особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху. Тому першочерговим завданням НВК є створення передумов підвищення якості навчально-виховного процесу.

        Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення у національно-культурних, національно-освітніх правах та запитах. Отже, основними напрямами роботи школи були: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі НВК.

Річний план роботи на 2015 - 2016 рік виконано.

 

Стан та розвиток шкільної мережі

На виконання ст.. 53 Конституції України, ст..35 Закону України «Про освіту», ст.6 « Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку спостерігаємо вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території села Киданівки вплинуло й на шкільну мережу.

 2015-2016 навчальний рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас  

9 клас

41

5

5

3

3

3

4

5

7

6

 

            Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюємо контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, збираємо довідки-підтвердження про навчання, перевіряємо списки дітей шкільного віку, складаємо відповідні звіти за встановленою формою. Одночасно можна спостерігати тенденцію, що протягом навчального року кількість учнів у школі збільшилася. Існує тенденція до стабільної кількості учнів НВК, оскільки випущено 6 учні, а подано заяв щодо вступу до 1 класу - 7.

                        Усі класи з українською мовою навчання. Згідно нового Стандарту освіти інформатика вивчалася у 2,3,4,5,6, 7, 9 класах.

У 2015-2016 н.р. у  НВК працював гурток «Різьблення по дереву » під керівництвом вчителя трудового навчання А. І Романченка та гурток «Літературна студія» під керівництвом учителя  української літератури Василенко І. М.

3 учнів відвідує спортивну школу в м. Богуславі та одна дитина навчається у школі мистецтв по класу вокалу. Отже, показник охоплення секціями гуртками склав  50%.

Навчальний рік

Гуртки, секції у НВК

Позашкілля

Показник

2013-2014

0

3

3%

2014-2015

1

19

50%

2015-2016

2

22

51%

           

 

Створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 року №646 педагогічним колективом НВК проведена певна робота щодо уточнення первинних списків дітей шкільного та дошкільного віку. Постійно здійснюється перевірка явки дітей на навчання у НВК.

 Для отримання базової середньої освіти станом на 29.05.2016 року охоплено 100% дітей шкільного віку. Для залучення дітей і підлітків шкільного віку до навчання, попередження випадків бродяжництва школою вжито дієвих заходів щодо своєчасного виявлення таких дітей. Для розв’язання цієї проблеми педагогічним колективом проводиться постійний контроль за місцем знаходження кожного школяра.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у школі  проводиться робота      щодо  впровадження   нових   інформаційних   технологій   у   навчально-виховний  процес та адміністративну діяльність. У школі працює кабінет інформатики, обладнаний комп’ютерною технікою (5 комп’ютерів.), які забезпечені ліцензованими програмами, є вихід у світові інформаційні мережі.

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет,  засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно –орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань в Інтернет.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам. Навчальний план виконано (за рахунок ущільнення матеріалу), варіативна складова реалізована повністю.

В результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин.   64  % пропусків підкріплено довідками або заявами батьків,  35 % пропусків пояснено хворобою дитини,  1 % пропуски без поважних причин. Колектив НВК вживав заходів щодо збереження контингенту учнів:

  1. Здійснювали контроль за відвідуваннями занять;

  2. Проводили індивідуальну роботу з учнями та батьками.

  3. Робота штабу профілактики правопорушень.

Протягом 2015–2016 навчального року шкільна бібліотека працювала відповідно до річного плану роботи НВК та Положення про бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів.

У бібліотеці шкільний фонд нараховує:

1.      Художньої літератури: 4445 примірників.

Учні  школи не повністю забезпечені підручниками.

Забезпеченість підручниками по класах: ( Всього 1506 примірники.):

1 - 4 класи – 448 примірників (забезпечені на 96%)

5 – 9 класи – 1067примірників (забезпечені на 80%)

 

 

Організація харчування учнів у НВК: Гаряче харчування здійснювалося СТ «Українка». У школі є необхідне для приготування шкільних обідів необхідне технологічне обладнання: електроплита - 1 шт., електросковорідка - 1 шт., духова шафа - 1 шт., бак для підігріву води. Усе у робочому стані.  Шкільна їдальня забезпечена холодильним обладнанням. 100 % учнів 1-4 класів були охоплені гарячим харчуванням за кошти місцевого самоврядування. Харчування вихованців дитячого садка пільгових категорій, здійснювалося безкоштовно, батьки доплачували 60% вартості харчування дітей, які не належать до пільгових категорій

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання . У НВК створено всі умови  для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами та  програмами. Розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором НВК. До проведення індивідуальних занять залучали вчителів із відповідною педагогічною  освітою. Кількість годин для організації навчання  визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами та доповненнями). Згідно Закону України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

Положення про індивідуальне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2001 р. № 797 "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" було організовано індивідуальне навчання хворих дітей (Огілька Василя, учня 9-го класу та Швидкого Ігоря учня 7-го класу ). На підставі документів:

·                    довідки лікувально-консультативної комісії;

·                    заяви батьків;

·                    копії свідоцтва про народження дитини;

·                    наказу по школі;

·                    розкладу уроків;

·                    графіку роботи вчителів індивідуального навчання

Згідно документації про індивідуальне навчання учні отримали навчальне навантаження:

 

Навчальний рік

Кількість учнів

Прізвище

учня

Клас

Кількість годин навчання

Ступінь інвалідності

2015-2016

2

Швидкий І.

6

14

Легка розумова відсталість

Огілько В.

8

14

За станом здоров’я

           

Індивідуальні навчальні плани роботи вчителів були  складені відповідно до навчальної програми для даних  класів. Протягом навчального року вівся  журнал індивідуального навчання,  його оформлено згідно з Інструкцією з ведення журналу індивідуального навчання. Ведення журналу індивідуального навчання перевірялося заступником директора та  директором НВК протягом року. Під час перевірок журналу контролювалося: вчасне ведення записів та  виставлення оцінок учителями – предметниками,   виставлення тематичного та семестрового оцінювання учнів. Директором НВК  контролювалася наявність та стан ведення учнівських робочих та контрольних зошитів. Розклад занять учнів було   погоджено з батьками учнів Огілька Василя та Швидкого Ігоря.

Слід зазначити, що майже незмінною є кількість учнів, які навчалися за індивідуальною формою (за станом здоров'я)

Через малу наповнюваність класів за індивідуальною формою навчалися учні 3,4,5,6 класів.

 

 

Результати навчальних досягнень

У НВК навчається 41 учень у 1-9 класах та 22 вихованці дитячого садка.

Державна підсумкова атестація у 2015-2016 н.р. у 4-му та 9-му класах пройшла організовано та показала наступні результати:

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

 (українська мова), 4 клас

 

Всього учнів

Виконувало роботу

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Загальний показник

Якісний показник

3

3

1

1

1

-

100%

66%

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

 (Літературне читання), 4 клас

 

Всього учнів

Виконувало роботу

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Загальний показник

Якісний показник

3

3

1

1

2

-

100%

66%

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

 (математика), 4 клас

 

Всього учнів

Виконувало роботу

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Загальний показник

Якісний показник

3

3

1

1

1

-

100%

66%

 

Аналіз державної підсумкової атестації у 9-му класі

2015-2016 навчального року

 

У цілому випускники 9-го класу підтвердили річні оцінки. Учень 9 класу Огілько Василь був звільнений від ДПА за станом здоров’я.

Кількість учнів у класі

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вико

нувало роботу

Предмет

1-3 б.

4-6 б.

7-9 б.

10-12 б.

Кіль-кість

%

Кіль-

кість

%

Кіль-

кість

%

Кіль-кість

%

6

5

Біологія

1

 

-

-

2

 

2

 

6

5

Математика

-

-

1

 

4

 

-

-

6

5

Українська мова (диктант)

-

-

2

50

1

25

1

25

На кінець 2015-2016 навчального року учні показали такий рівень навчальних досягнень.

 

Рік навчання

Кількість учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

2014-2015

39

4

13

17

5

2015-2016

41

3

15

19

4

 

У 2015-2016 н.р. дещо знизився показник якості ДПА у 9 класі.

 Однак, необхідно продовжувати роботу щодо якісної підготовки учнів до підсумкової атестації.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОДАЛЬШОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 9 КЛАСУ

Навчальний рік

Кількість випускників

До 10 класу

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів

% учнів, які навчаються

2013-2014

6

-

6

 

100%

2014-2015

4

-

-

4

100%

 

Профорієнтаційна робота

            У НВК здійснюємо профорієнтаційну роботу з учнями, проводимо роз’яснювальну роботу з батьками; організовуємо проходження педагогічної практики на базі НВК студентів Богуславського гуманітарного коледжу імені І.Нечуя-Левицького; беремо участь у днях відкритих дверей навчальних закладів м. Богуслава.

            У НВК створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, виявлення здібностей кожного учня.

 

Кадрове забезпечення

 

Роботу навчального закладу спрямовано на виконання Комплексної програми розвитку освіти.

2015-2016 навчальному році у НВК працювало 15 педагогічних працівників,  сумісників не було; із них соціальний педагог – 0,25 ставки, педагог – організатор -0,25 ставки, музичний керівник дитячого садка – 0,25 ставки, бібліотекар –10% від ставки, 2 вихователі дитячого садка – по  0,75 ставки. 

КІЛЬКІСНО – ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Навчальний рік

Кількість педпрацівників станом на 01.09.2015

Вища

І

ІІ

Спеціаліст

Старший вчитель

2014-2015

18

3

1

2

12

1

2015-2016

15

2

1

2

10

-

 

 

 

 

 

 

 

У школі працює 13 учителів, з яких мають вищу освіту – 7 осіб, 2 педагоги незакінчену вищу,  навчаються  заочно 2 учителі;  2 –мають середню спеціальну освіту.

 

МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ

 

Навчальний рік

Загальна кількість

ПІП учителя

Напрями роботи

2015-2016

6

Мельниченко Яна Миколаївна

Вчитель математики, інформатики

Костенко Юлія Борисівна

Вчитель початкових класів

Моха Віталій Юрійович

Вчитель музики

Ярмулківська Оксана Валеріївна

Вчитель початкових класів

Кагаловська Наталія Сергіївна

Педагог -організатор

Горовенко Тетяна Миколаївна

Вчитель історії та правознавства

 Робота з молодими спеціалістами:

·        організовано наставництво (наказ № 63 від 02.09.2015р.)

·        забезпечено відвідування районної школи молодого вчителя;

·        надано методичні рекомендації, проведено індивідуальні консультації;

·        забезпечено педагогічним навантаженням (за згодою вчителя)

               Методична робота

               2015-2016 навчального року методичну роботу було спрямовано на підвищення рівня компетентності вчителів, удосконалення фахової майстерності, надання практичної допомоги педагогічним працівникам щодо розвитку їхнього творчого потенціалу. Організаційно-методичну роботу спрямовано на різнорівневу реалізацію положень Національної стратегії розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства Освіти та науки України, методичних рекомендацій Департаменту освіти Київської ОДА та відділу освіти Богуславської РДА.

         Методичну роботу проводили за індивідуальними та груповими формами роботи. Працювала педагогічна рада, творчі та динамічні групи, предметні методичні об’єднання.

   Упродовж п’яти років методичну діяльність НВК базовано на підґрунті науково-методичної теми « Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання та виховання», яку  2015-2016 н.р. реалізували через науково-методичну проблему «Розвиток і самореалізація особистості вчителя, вихователя, учня та вихованця» та на виконання таких завдань:

·        робота педколективу над науково-методичною проблемою закладу;

·        підвищення методичної, інформаційної, загальної культури педагогічних працівників;

·        методична підготовка вчителів за інноваційними технологіями;

·        надання практичної, методичної допомоги вчителям;

·        удосконалення педагогічної майстерності вчителів;

·        удосконалення системи пошуку та розвитку обдарованих дітей;

·        вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду;

·        створення інформаційного банку щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес.

Методична робота в НВК зосереджена на роботі методичних об’єднань:

·        МО вчителів початкових класів та вихователів дитячого садка (керівник АштемаЛ.І.)

·        МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Василенко І.М.)

·        МО вчителів природничо-математичного циклу ( керівник Іващенко В.О.)

·        МО класних керівників (керівник Мельниченко Я.М.)

Усі методичні об’єднання мають річні плани роботи і проводили свої засідання один раз на чверть. Слід зазначити, що тематика засідань відповідала проблемі, над якою працює школа.

1.      «Організація навчально-виховного процесу в початковій ланці відповідно до змін у навчальних програмах.».

2.        «Реалізація Державного стандарту освіти в основній школі»

3.      «Вивчення особистості вихованців д/с та учнів молодшого шкільного віку, як передумови успішної організації їх навчальної діяльності»».

4.      « Сучасний урок очима учнів та вчителів».

5.      « Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості».

6.      «Продуктивне навчання у дзеркалі шкільної практики»

7.      « Удосконалення родинного виховання»   

8.      «Використання дослідницьких методів на уроках в початкових класах, як дієвий спосіб забезпечення творчого розвитку і самореалізації особистості вчителя та учня.»

9.        «Інновації в навчально-виховному процесі. Впровадження в практику ППД»

10.     «Превентивне виховання –пріоритетний напрямок виховання»

11.  « Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості»

В їх роботі  використовувалися такі форми роботи як круглі столи, наукові конференції, презентації, майстер-класи, дискусії, семінари, презентації, обговорення в загальному колі, тренінги де вчителі вивчали основні положення нормативних документів про освіту, планували та аналізували свою роботу, ділилися досвідом, розглядали форми організації самостійної роботи учнів на уроках і позаурочний час, методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, методику організації та проведення сучасного уроку, готувалися до методичних заходів. Велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню конспектів уроків, розробці системи самостійних завдань для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до програми, інноваційним формам навчання та виховання. визначалися оптимальні психолого-педагогічні умови співпраці на уроках.

      Проте в роботі ШМО є певні недоліки: недостатньо уваги приділялося вивченню нормативних вимог щодо ведення шкільної документації, особливо класних журналів як класними керівниками, так і вчителями - предметниками.

У річному плані школи на 2015-2016 н.р. було сплановано проведення предметних тижнів географії та англійської мови під час яких учителі школи показали свою майстерність. Під час проведення предметних тижнів проведено відкриті уроки, позакласні заходи, учителі виносили на суд колег свій досвід, свою концепцію, авторську майстерність, ділилися досвідом роботи по проблемах. Така форма роботи дає педагогам можливість апробації нових педагогічних технологій, нових форм організації шкільного уроку та позакласної роботи, які вони використовують у своїй педагогічній праці.

З метою надання допомоги молодим спеціалістам у професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи була організована робота школи молодого вчителя (керівник Тернова О.О.)., призначено наставників, проведені співбесіди з молодими вчителями, організовано взаємовідвідування уроків  молодих вчителів та досвідчених учителів, проведені бесіди по вивченню навчальних програм, календарного планування навчального матеріалу, ведення шкільної документації.

Учителі школи йдуть в ногу з часом, широко впроваджують у практику роботи інноваційні технології. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше педагогів школи ( Мельниченко Я.М., Василенко І.М., Горовенко Т.М. Ярмулківська О.В. Іващенко В.О. , Аштема Л.І. ).

У школі ведеться робота з обдарованими дітьми. Протягом року учні школи брали участь у інтелектуальних та творчих  конкурсах: "Колосок", "Кенгуру",  "Геліантус"  "Соняшник", знавців української мови ім.. П. Яцика,  мовно-літературному ім.. Т. Шенченка

Результати учнів у предметних конкурсах ІІ етап:

ПІП учня

Клас

Місце

Назва конкурсу

ПІП вчителя

Коваленко Денис

4

II

К-с знавців української мови ім. П. Яцика.

Тернова О.О.

Романченко Микола

7

II

Мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка.

Василенко І.М.

 

Результати учнів у II етапі шкільних олімпіад:

п/п

ПІП учня

Назва предмета

Місце

ПІП вчителя

1.

Сіончук Денис

Інформатика

I

Мельниченко Я.М.

2.

Сіончук Денис

Трудове навчання

I

Романченко А.І.

3.

Сіончук Денис

Інформаційні технології

II

Мельниченко Я.М.

4.

Василенко Вікторія

Математика

II

Мельниченко Я.М.

5.

Сіончук Денис

Географія

III

Іващенко В.О.

 

Участь в III етапі шкільних олімпіад :

п/п

ПІП учня

Назва предмета

Місце

ПІП вчителя

1.

Сіончук Денис

Трудове навчання

II

Романченко Андрій Іванович

 

Виходячи  з вищевказаних результатів олімпіад та конкурсів слід зазначити, що у 2015 -2016 н.р. значно покращилася робота педагогічного колективу з обдарованими учнями. Слід відзначити роботу вчителя трудового навчання Романченка А.І., вчителя математики та інформатики Мельниченко Я.М., вчителя географії Іващенка В.О., вчителя української мови та літератури Василенко І.М., вчителя початкових класів Тернової О.О..

Проводилось відстеження знань і умінь учнів за результатами семестрових та річних контрольних робот. Результати знайшли відображення в наказах по школі.

Контроль за якістю викладання здійснювався декількома шляхами:

1.Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, прийнятих на роботу в поточному році. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які атестувалися в 2015-2016 н.р.

2. Тематичний контроль. У ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках.

3. Класно-узагальнюючий контроль.

В 2016-2017 н.р. адміністрації НВК необхідно продовжувати здійснити персональний контроль роботи вчителів, які мають низький рівень навчальних досягнень учнів з предметів.

          Всю роботу з педагогічними кадрами було спрямовано на підвищення професійного та методичного рівнів кожного педагога. Для цього забезпечували раціональне співвідношення масових, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до методичної роботи.

 

Атестація педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки відділу освіти. Курсову перепідготовку пройшли у 2015-2016 н.р.– 2 учителі ( вихователь дитячого садка Моха І.Ю. та вчитель початкових класів Аштема Л.І.)   Проводиться аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.

Усі педагоги школи проходять чергову курсову підготовку на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» у м. Біла Церква.

Передовий педагогічний досвід фіксується у процесі внутрішкільного контролю у міжатестаційний період за 5 років. Під час виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду здійснюється: планування вивчення досвіду роботи вчителя, проводяться бесіди з педагогічними працівниками та учнями школи, анкетування, відвідування й аналіз різних форм організації навчально-виховного процесу,  проводяться контрольні, практичні та лабораторні роботи, аналіз учнівських робіт, вивчення педагогічної документації. На основі зібраного матеріалу проводиться педагогічний аналіз зібраного фактичного матеріалу.

Під час атестації Іващенко В.О. провів районний семінар учителів географії, директор НВК  відвідувала відкриті уроки та заходи.

                    

Результати атестації

Кваліфікаційна категорія

Присвоєння

Підтвердження

Спеціаліст І

 

-

+

Спеціаліст вищої категорії

-

+

Члени атестаційної комісії зробили позитивний узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність вчителів , які проходили атестацію.

 

Використання ІКТ на уроках учителями – предметниками

 Протягом 2015-2016 н.р. було продовжено діяльність працівників школи з підвищення рівня оволодівання навичками роботи з комп’ютером. З цією метою було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів. Один педагогічний працівник навчався на курсах за програмою Intel, та отримав навички роботи по роботі з електронною поштою, створення блогів, сайтів, веб-сторінок.

  Також продовжилася робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання:

·        створення на підставі використання інформативного класу бази електронних напрацювань супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу;

·        оновлюється шкільний сайт;

·        проводилося навчання педпрацівників з питань інформатизації навчально-виховного процесу.

·        Підключено до комп’ютерного класу швидкісний Інтернет

Спортивно-оздоровча робота

На виконання Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 4013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005 р. «Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо забезпечення доступу до якісної освіти», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті (347/2002), Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» (963а/98) та з метою зміцнення здоров’я запобігання антисоціальних проявів серед учнівської молоді педагогічним колективом проведено роботу направлену на виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, формування у дітей навичок здорового способу життя, оптимізації режиму навчально – виховного процесу, активізації фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи всіх ланок

До вересня всі учні 1-9 класів та вихованці дитсадка пройшли медичний огляд спеціалістами ЦРЛ . З метою збереження фізичного і психічного здоров’я школярів вчителями розроблено листи здоров’я, де зазначаються патологічні захворювання кожної дитини, група по фізвихованню. Знаходяться ці листи в класних журналах. Учні, які за підсумками медогляду  потрапляють до спеціальної медичної групи, під час уроків фізичної культури виконують вправи відповідно до їх стану здоров’я.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань,у рамках шкільної спартакіади проводились, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», активну участь прийняли учні 7 та 9 класу, Тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». У рамках шкільних випробувань проводились змагання з шахів та шашок. У цих змаганнях прийняли участь учні початкової школи (6 учнів) та учні старшої школи (12 учнів). Велика увага приділяється змаганням з волейболу серед учнів 7- 9 класів. З метою всебічного розвитку учнів проводився Олімпійський тиждень під час якого було проведено єдиний Олімпійський урок, конкурс малюнків та плакатів, вікторина з історії Олімпійських ігор. В школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх. Учні готували повідомлення для виступу на шкільній лінійці, приймали активну участь у уроках - тренінгах з основ здоров’я, створювали презентації за темами, малювали малюнки.

Проводяться Дні туризму та здоров’я із спортивними випробуваннями та цікавими розвагами

 Однак у змаганнях районної спартакіади учні НВК не брали участі. Причиною була відсутність вчителя фахівця.

Контрольно-аналітична діяльність

         За період 2014-2015 н.р. адміністрацією здійснювався внутрішньошкільний контроль:

·        адаптація учнів 1 класу до навчання у школі, 5 класу до навчання в основній школі;

·        обік дітей шкільного віку , відвідування учнями та вихованцями НВК, забезпечення підручниками;

·        санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання учнів та вихованців;

·        ведення шкільної документації, дотримання єдиного орфографічного режиму;

·        стан виконання навчальних програм і планів;

·        перевірка зошитів та щоденників;

·        стан викладання предметів (згідно графіка);

·        організація літнього відпочинку;

·        підсумки ДПА.

Матеріали , одержані при здійсненні контролю, обговорювалися на виробничих нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях батьківського комітету. Форма узагальнення – довідки та накази.

 

Фінансово-господарська діяльність

У 2015-2016 н.р. було залучено позабюджетних коштів на суму 36 тис. 873 грн.          

1. Благодійний фонд Олександра Онищенка «Родина» - 26 тис.498 грн.

2.Поташанський лісгосп – 4100грн.

3. ФГ  «Левада» - 2000 грн.

4. ФГ Олефіренка Д.В. – 1500грн. + 2000 грн.

5.ФГ «Аграрник» - 1000грн.

 

Розподіл позабюджетних надходжень.

1.      Вересень :

·        придбано 6 комплектів антисколіозних парт для 1 класу на суму  4167 грн.

·        замінено картридж у принтері – 400грн.

·        перезаряджено вогнегасники -250грн.

 

2.      Жовтень :

·        замінено покривала у дитячому садку на суму 1940 грн.

·        встановлено енергозберігаючі вікна у 1,2,та 3 класах  на суму 26 тис. 498грн.

·        придбано будівельних матеріалів для ремонтних робіт у результаті заміни вікон на суму 400грн.

 

3.      Листопад :

·        розпочато ремонт внутрішніх туалетів, закуплено матеріалів на суму 878 грн.

·        придбано лист фанери для уроків трудового навчання на суму – 140 грн.

 

4. Березень : підключено Інтернет – 2300грн.

 

 

 Пріоритетні завдання НВК в новому навчальному році

 

В 2016-2017 н.р. педагогічний та учнівський колективи продовжуватимуть працювати над створенням школи в якій учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, використовуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти, тобто формування креативної особистості, здатної до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Така організація роботи потребує запровадження гнучної системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі, впровадженню педагогічних технологій, які створюють сприятливі умови для вирішення даного питання:

·                          інтерактивні технології розвивають комунікативні навички та активність;

·                          проектні технології, створюють можливості для самостійних досліджень;

·                          тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі та отримати можливості експериментувати у сфері спілкування;

·                          проекти у виховній роботі – обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та уподобань.

1.  Системний моніторинг освітнього рівня учнів;

2.           Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання сучасних педагогічних технологій;

3.           Підвищення рівня педагогічної майстерності через проведення методичних заходів, які б розширювали знання і практичний досвід вчителів;

4.           Стимулювання творчості, демонстрація позитивних здобутків, створення атмосфери пошуку.

5.           Удосконалювати систему роботи вчителів та вихователів у контексті роботи над проблемою.

Форми і методи роботи :

1.  Розробка рекомендацій з питань креативних методів навчання та виховання, найбільш ефективних у роботі школи, кожного вчителя та вихователя зокрема.

2.          Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних методоб'єднань, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

3.          Виконання вчителями запропонованих на засіданнях шкільних методоб'єднань рекомендацій, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

4.          Відкриті роки, організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропонованих рекомендацій.

5.          Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого - педагогічної науки, новими педагогічними технологіями.

Виходячи з поданої вище інформації навчально-виховний комплекс визначає наступні пріоритетні завдання та цілі в 2016-2017 навчальному році:

- забезпечити 100% комп'ютерну підтримку викладання навчальних предметів у школі;

- залучати вчителів школи до Міжнародних освітянських програм, проектів, інформаційних фондів;

- зміцнювати матеріально-технічну базу, ремонтувати приміщення, покращувати харчування та медичне обслуговування дітей;

-   створити для кожної дитини здоров'я зберігаюче середовище;

- запроваджувати сучасні форми роботи з батьками і громадськістю для поширення необхідних знань щодо виховання й розвитку дитини;

-   створювати умови для професійного зростання педагогів, підвищення їхньої психолого-педагогічної компетентності через різні форми курсової підготовки;

- забезпечувати підтримку талановитої молоді;

- активізувати роботу зі збільшення кількості гуртків і секцій у школі;

- реалізувати  заходи спрямовані на покращення умов праці та навчання для учасників  навчально-виховного  процесу  та  по  підвищенню  їх  безпеки;

- формування у підростаючого покоління прагнення до здорового способу життя;

- забезпечити подальшу взаємодію з батьківською громадськістю, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питання організації навчального процесу, життєдіяльності школи;

- виховувати учнів на традиціях і звичаях українського народу, вивчати його історичної та культурної спадщини, формувати високо-патріотичну свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, поваги до Державних символів України;

-     активізувати національно-патріотичне виховання, підвищити рівень правової культури дітей;

-     цілеспрямована робота педагогічного колективу і кожного вчителя над використанням інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів;

- посилення роботи з обдарованими дітьми (створення системи підготовки учнів до участі в конкурсах різного рівня);

- активізація роботи з питань виховання громадянської свідомості учнів, шкільного    самоврядування,    формування    патріотизму,    громадських  і конституційних   обов'язків,   поваги   до   державних   символів   України, національної ідеї;

- створення   умов   для   вільного   розвитку   особистості   школяра   шляхом залучення до різноманітних видів діяльності;

- створити умови для забезпечення оптимальної рухової активності дітей досягнення ними достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактиці захворювань;

- залучити до дитячо-юнацького спорту обдарованих осіб, дітей пільгових категорій та створити умови для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті;

- вдосконалювати роботу   щодо залучення позабюджетних коштів.